Menu
Sepetim

Kullanıcı Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi HUZUREVLERI MAH. 45. SK. AILE DESTEK MERKEZI NO: 6 KAYAPINAR/ DIYARBAKIR 

adresinde bulunan SINIRLI SORUMLU KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR KADIN (“KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR”) www.elvaneli.org sitesini (“site”) herhangi bir sebeple kullanan veya üye olan kişiler (“Üye”) arasında sitede yer alan hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.  

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR ve Üye işbu Sözleşme ’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.


TANIMLAR

 

Hizmetler : KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR tarafından www.elvaneli.org  sitesi üzerinden üyelere sunulan tüm hizmetleri,

Kullanıcı : Herhangi bir sebeple siteyi kullanan kişileri,

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR : SINIRLI SORUMLU KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR KADIN unvanlı şirketi

Site : KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin sahip olduğu www.elvaneli.org  isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı,

Ürün : KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR ve/veya Üye Bayi tarafından www.elvaneli.org sitesinde satışa sunulan ürün hizmet niteliğindeki tüm ürünleri,

Üye : Hesap oluşturmak suretiyle internet yoluyla veya mobil olarak www.elvaneli.org hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan tedarikçi, üye bayi ve son kullanıcıyı

İfade eder.

SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

Sözleşme’nin konusu www.elvaneli.org sitesinde satışa sunulan ürün hizmet niteliğindeki tüm ürün ve hizmetleri, almak isteyen siteden Üye  ve faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, sitede hesap oluştururken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, aksi halde KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını beyan ve taahhüt eder.

Üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, siteyi kullanırken işbu sözleşmede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.elvaneli.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

Üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Üye, site üzerinden erişim verilen ve arz edilen ürün veya yayınlanan içeriklerden dolayı KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını taahhüt eder.

Üye; siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere ve hizmetlere yorum yazan üyelerin e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’de saklı olup üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’den e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve kullanıcılar dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine ve/veya sözleşmeye ve/veya sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeyi yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, sitede yer alan üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu sözleşmeyi ve sitede yer alan Gizlilik Politikası dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sitede ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, üyelerin işbu sözleşmeye ve/veya site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye, fesih sebebiyle, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,

a)Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b)Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,

c)Üye’nin diğer üyelerin, üçüncü kişilerin veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitenin markası, logosu, mobil uygulaması, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR'nin mülkiyetindedir. Üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.elvaneli.org mobil uygulamasının veya sitenin tamamını ya da bir kısmını başka bir ortamda KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

GİZLİLİK

KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, Üye'nin sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Üye tarafından sitede beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR Grubu ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir (KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR Grubu ve iştirakleri hakkında detaylı bilgi için; http://www.elvaneli.org

MUHTELİF HÜKÜMLER

 

Geçerlilik: Sözleşme’nin Site üzerinden hesap oluşturulmasıyla ilgili olmayan bölümleri Kullanıcı açısından bağlayıcıdır.

Delil sözleşmesi: Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Bildirim: KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazdık veya makul olmama ölçüsünde işbu sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşmenin Devri: Üye, KAYAPINAR GIRISIMCI KADINLAR’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat: Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası .